• Bubbles 2   © 2016 Rachel Duim

  • Pinball Wizard   © 2016 Rachel Duim

  • Poly Wants a Filter Forge   © 2018 Rachel Duim

  • blah, blah, blah...   © 2018 Rachel Duim

  • Five Sided Forging   © 2018 Rachel Duim

  • Painter's Palette   © 2016 Rachel Duim