• Geranium   © 2014 Rachel Duim

  • Echo Flower   © 2018 Rachel Duim

  • Fall #2   © 2017 Rachel Duim

  • Kaleidoscope #1   © 2017 Rachel Duim

  • Circular Agamograph   © 2018 Rachel Duim

  • Ripples   © 2018 Rachel Duim

  • When Is A Rose Not A Rose #6   © 2018 Rachel Duim

  • When is a rose not a rose...   © 2018 Rachel Duim

  • Melting Wax Rose   © 2018 Rachel Duim

  • Rose Echo #2   © 2018 Rachel Duim

  • Rose Echo #6   © 2018 Rachel Duim